Regulamin

http://www.glogow.pl/tzg/                                           wehikulczasuglogow@interia.pl

Regulamin Głogowskiej Nagrody Historycznej

„Złoty Bilet Czytelników Wehikułu Czasu”

1.

Głogowska Nagroda Historyczna – „Złoty Bilet Czytelników Wehikułu Czasu” (zwana dalej GNH) jest przyznawana przez internetowy „Głogowski Wehikuł czasu” w Głogowie we współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną, Towarzystwem Ziemi Głogowskiej i miejscowymi mediami. Lista organizacji i współpracowników jest otwarta.

Patronem Honorowym GNH jest Prezydent Miasta Głogowa.

Zadaniem Nagrody jest popularyzacja przeszłości Ziemi Głogowskiej, honorowanie oraz promocja twórców, organizatorów i autorów wydarzeń i publikacji dotyczących historii miasta i regionu.

2.

Do GNH kwalifikowane są wydarzenia, spektakle, publikacje i inne projekty dotyczące upowszechniania wiedzy o przeszłości Ziemi Głogowskiej, a mające miejsce w roku kalendarzowym poprzedzającym przyznanie. Nagrodę może otrzymać również osoba zaangażowana w wyżej określone przedsięwzięcia, lub za całokształt działalności w w/w zakresie.

3.

Listę Nominowanych do GNH przedstawia „Wehikuł czasu” spośród zgłoszonych kandydatur. Laureata wybierają członkowie Kapituły.

4.

Głogowską Nagrodę Historyczną GNH „Złoty Bilet” przyznaje Kapituła z 5 propozycji zgłoszonych do Organizatora. Kapitułę tworzą zaproszeni przez organizatora reprezentanci środowisk – organizatorzy przedsięwzięć, samorządowcy, regionaliści, moderatorzy forów internetowych, dziennikarze, muzealnicy, historycy, nauczyciele, laureaci poprzednich edycji i Czytelnicy.

 

5.

Nagroda ma charakter honorowy i jest wręczana w postaci okolicznościowego dyplomu w trakcie spotkania miłośników historii. W przypadku deklaracji Sponsora lub Patrona dyplom może zostać uzupełniony o element wymierny (np. statuetka, nagroda rzeczowa czy finansowa).

6.

Organizator dopuszcza zmiany w niniejszym regulaminie tylko przed rozpoczęciem kolejnej edycji.

Głogów 10.02.2020 r.